Ga naar de inhoud

Actiepunten 2022

  • door

Actiepunten Dorpsbelangen 2022

Randweg Rijsbergen.

Het heeft 40 jaar geduurd voordat het dorp Zundert een stuk randweg heeft gekregen.

Als het aan Dorpsbelangen ligt gaat het voor Rijsbergen natuurlijk niet zo lang duren.

De St. Bavostraat is onomstotelijk de drukste weg in de gemeente. De politiek moet dit oppakken en ophouden met soebatten over het wel of niet doortrekken van de randweg van het dorp Zundert.

Dorpsbelangen heeft in de Ronde van 17 mei 2022 de coalitie opgeroepen om een oplossing te zoeken voor een randweg om Rijsbergen.

Dat het een lastig vraagstuk is, geeft geen reden om het dan maar voor ons uit te schuiven.

Hoe het tracé van de randweg moet komen te liggen is niet eenvoudig. Dat realiseren wij ons wel degelijk. Dat er een breed overleg moet komen met de Rijsbergenaren is ook duidelijk.

Uiteindelijk zullen er veel winnaars zijn (niet alleen Rijsbergenaren), maar een enkele verliezer is ook niet uit te sluiten.

Wij zijn benieuwd of de nieuwe coalitie dit project durft op te pakken.

Omgevingsvisie

In januari 2022 is het ontwerp omgevingsvisie aan de raad aangeboden. In deze visie is op hoofdlijnen de ontwikkelingsrichting van de gemeente Zundert beschreven. Een nadere uitwerking van het ruimtelijk beleid volgt later met het opstellen van programma’s. Het aan de raad voorgelegde ontwerp omgevingsvisie miste een duidelijke procesafspraak over de bevoegdheid van Raad en College bij de uitwerking en vaststelling van programma’s. Met het amendement dat we samen met OPZ hebben ingediend is dit alsnog geregeld. De aangepaste ontwerp omgevingsvisie is vervolgens ter inzage gelegd.

In september is aan de raad de omgevingsvisie met de inspraaknota aangeboden. Vanuit Dorpsbelangen signaleerde we al snel dat de aangeboden omgevingsvisie niet compleet en niet consistent was. Als raad hebben we vervolgens besloten wel inhoudelijk over de stukken te debatteren maar te wachten op een aangepaste versie alvorens tot vaststelling over te kunnen gaan.

Verkeersveiligheid centrum Zundert

Na de herinrichting van de Molenstraat is het de uitdaging om verkeer zoveel mogelijk via de randweg te laten rijden. Vanuit Dorpsbelangen is aangedrongen op een kostenbewuste aanpak om de veiligheid van diverse straten te verbeteren. Met het instellen van een 30 km zone bij de Bredaseweg, de Willem Pastoorstraat en de Kapellekesstraat begin 2022 is hier invulling aan gegeven.

Ruimte voor ruimte woningen in landelijk gebied maximaal 1.000m3

In februari werd de raad gevraagd het bestemmingsplan Nelleveldstraat 1a Rijsbergen vast te stellen. Dit plan maakt het mogelijk om op de locatie van een te saneren intensieve veehouderij twee ruimte voor Ruimte woningen te bouwen. Daarbij was een maximale inhoud van 1.500 m3 opgenomen.  Vanuit Dorpsbelangen vonden we zo’n groot volume niet passend in ons buitengebied. Het is het dubbele van de regulier inhoudsmaat van 750m3.
We hebben het initiatief genomen om een amendement op te stellen om vast te houden aan ons huidige Ruimte voor Ruimte beleid waarbij maximaal sprake is van 1.000m3 per woning.

Tevens was dit plan aanleiding om een motie Pas op de plaats voor Ruimte voor Ruimte in te dienen. Deze motie roept het college op geen Ruimte voor Ruimte plannen in procedure te nemen die afwijken van ons beleid en /of waarin meerdere RvR woningen op locatie zijn voorzien zolang daarvoor geen passend beleid is vastgesteld.
Het amendement en de motie is met een meerderheid aangenomen.

Gebied de Wildert blijft buitengebied
Tot onze verbazing werd in februari voorgesteld om het gebied bij Sportpark de Wildert onder de bebouwde kom te brengen. Met deze wijziging van de bebouwde komgrens zou de beplanting in dat gebied niet meer worden beschermd volgens de Wet Natuurbescherming. Een goede motivatie voor deze wijzing van de bebouwde komgrens ontbrak. Met een amendement is het gelukt om het Sportpark en de zone langs de Mortelbeek buiten de bebouwde kom te laten.

Kritisch op statische opslag in ons buitengebied

Naar aanleiding van een concrete casus is Dorpsbelangen binnen de raad de discussie aangegaan in hoeverre nieuwbouw voor niet agrarische statische opslag in het buitengebied wenselijk is. Het is de intentie van ons beleid om statische opslag van niet agrarische producten toe te staan in vrijkomende gebouwen om leegstand en verpaupering van loodsen en stallen te voorkomen. Het toestaan van nieuwbouw voor opslag van niet agrarische producten doet afbreuk aan deze doelstelling.
Het ingediende amendement werd in deze casus niet gesteund, maar de wethouder gaf aan dat het vraagstuk statische opslag een goed punt is om mee te nemen in het debat dat de raad nog gaat voeren over het (vitaal) buitengebied.

 

Netwerkbegroting 2023-2026

In november is de netwerkbegroting 2023-2026 behandeld en vastgesteld. Als Dorpsbelangen hebben we benadrukt dat de huidige economische ontwikkeling ons wel zorgen baart. We zijn al geconfronteerd met een eerste forse overschrijding van de investering voor de school in Klein-Zundert. Onze motie om te zorgen voor meer vet op de botten, ofwel het weerstandsvermogen te verhogen, is aangenomen. Om de bewoners in deze periode financieel te ontzien is samen met LP en OPZ een amendement ingediend om de opbrengst OZB te verlagen met 2%.  Dit amendement is met steun van het CDA en VVD aangenomen.
Samen met LP is ook aangedrongen op voortvarende aanpak van de Risten. De wethouder heeft dit toegezegd.