Ga naar de inhoud

verkiezingsprogramma

 • door

VERKIEZINGSPROGRAMMA DORPSBELANGEN 2022-2026
TROUW AAN DE TOEKOMST

Speerpunten 2022-2026

 1. Burgerparticipatie

    Dorpsbelangen gaat de inwoners nog meer betrekken door middel van ons Dorpspanel Inwonersadvies. Ook willen we burgerinitiatieven stimuleren.

 1. Onderwijs
  Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Havo-onderwijs moet volledig te volgen zijn in Zundert. We zetten in op een voortvarende bouw van IKC Klein-Zundert en IKC Zundert.
 2. Sport
  Sport is van groot belang voor onze gezondheid. Het is een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven en zorgt voor waardevolle verbindingen. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van verenigingen.
 3. Zorg
  Dorpsbelangen wil de kwaliteit van de zorg in de gemeente Zundert verbeteren. Dorpsbelangen heeft oog voor de effectiviteit en samenwerking tussen zorgaanbieder, zorgverlener en cliënt.
 1. Veiligheid
  Dorpsbelangen vindt een eerlijke en rechtvaardige samenleving van groot belang. Er is geen plaats voor criminaliteit in welke vorm dan ook. Dorpsbelangen wil met camera’s, toezicht en handhaving snelheidsovertredingen en foutparkeerders aanpakken. We willen meer aandacht voor de onzichtbare cybercriminaliteit.
 2. Woningbouw
  Zundert moet een aantrekkelijke gemeente blijven voor jong en oud. Dorpsbelangen vindt het daarom belangrijk om onze jeugd woonruimte te bieden en aan onze ouderen de mogelijkheid om door te stromen. Dorpsbelangen wil meer en kleinere woningen in de gemeente bouwen met het oog op de toekomst.
 3. Groen
  Wonen in een groene omgeving is prettig en gezond. Samen met inwoners en ondernemers gaan we voor groene wijken en een aantrekkelijk landschap en soortenrijke natuur.
 4. Cultuur
  Voor de toekomst willen we in iedere kern voorzien in locaties om activiteiten te ontplooien. Dorpsbelangen wil verenigingen en organisaties blijvend ondersteunen door zich hard te maken voor het huidige subsidiebeleid.
 1. Duurzaamheid
  Duurzaam bouwen is de standaard. Geen nieuwe windmolens in ons mooie en gevarieerde landschap. We gaan pas van het gas af als er goede betaalbare alternatieven voor handen zijn. Inwoners moeten meer betrokken worden bij de afvalscheiding en hebben zo grip op hun eigen kosten en dragen bij aan de circulariteit van grondstoffen.
 1. Economie en Innovatie

    Dorpsbelangen zet in op waardevolle contacten met ondernemers. Ook willen we Treeport opwaarderen naar Greenport en de vrijetijdseconomie binnen de gemeente beter op de kaart zetten.

 1. Mobiliteit

    Dorpsbelangen zet in op het oplossen van knelpunten in de Risten en de Sint Bavostraat. Het doortrekken van  de Beeklaan heeft op dit moment geen prioriteit. Verkeerstellingen blijven nodig om aan verkeersdata te komen en prioriteiten te bepalen. Dorpsbelangen steunt de ontwikkeling van een openbaarvervoersknooppunt.

 1. Financiën

Dorpsbelangen wil een kritisch financieel beleid voeren. Lastenontwikkeling  moet samengaan met ambities om te groeien. Dit moet leiden tot zichtbare resultaten voor inwoners van de gemeente Zundert. Investeringen moeten gelijk over de kernen verdeeld worden.

Inleiding

In dit programma leest u hoe Dorpsbelangen tegen verschillende ontwikkelingen aan kijkt en waar onze prioriteiten liggen. Het programma is niet in beton gegoten. Er speelt veel meer in onze gemeente. Ook voor andere onderwerpen zetten we ons in. Met een ervaren en gemotiveerd team dragen we eraan bij dat iedereen in de gemeente Zundert fijn kan leven, wonen en werken. Dorpsbelangen is gemotiveerd om zich in te zetten voor een goede toekomst van Zundert. De langetermijneffecten van maatregelen werken ver na deze raadsperiode door. Dorpsbelangen beziet de huidige politiek ook zo goed mogelijk vanuit de mensen die na ons komen. Dit noemen wij Trouw aan de Toekomst. Uiteraard nemen wij de komende vier jaar weer graag bestuurlijke verantwoordelijkheid door zitting te nemen in het college van B&W.

Een korte terugblik op de periode 2018-2022

 • We hebben hoge prioriteit gegeven aan de onderwijshuisvesting in Rijsbergen en de plannen voor Klein-Zundert en Zundert.
 • Na jaren van intensieve voorbereiding is de Molenstraat Zundert deze periode ingericht en zien we de positieve effecten hiervan;
 • In alle woonkernen zijn woningbouwprojecten tot uitvoering gekomen en meerdere projecten vastgesteld om tot uitvoering te brengen;
 • We hebben aandacht geschonken aan de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en verenigingen. We hebben stappen gezet maar de kwaliteit moet nog verder omhoog;
 • Door onze positief kritische houding is de atletiekbaan van DJA kostenbewust opgeknapt;
 • In het beheer van de openbare ruimte is door onze inzet het ecologisch beheer van bermen het uitgangspunt en wordt met jaarlijkse aanplant van bomen de gemeentelijk herplantplicht ingevuld;
 • Door onze inzet is een structurele controle van de afspraken rond landschapscompensatie en kwaliteitsversterking landschap opgepakt;
 • We zijn aangesloten bij de beweging van Van Gogh Nationaal Park i.o. waarin de grote opgaven (landbouw, bodem stikstof ed.) een plek hebben gekregen;
 • Met de sportverenigingen zijn 0-metingen uitgevoerd om te komen tot goede afspraken;
 • Het sociaal domein is toegankelijker geworden met de komst van de “vraagwijzer”;
 • De aanleg van grasbetonblokken langs wegen in het buitengebied is goed op gang;
 • Door actie van Dorpsbelangen is aan alle inwoners een nee-ja en nee-nee sticker toegestuurd om het gebruik van papier te beperken;
 • We hebben een start gemaakt met duurzaamheid: de energie- en warmtetransitie. We doen dat op de Zundertse wijze: stap voor stap en samen met de inwoners, onze bedrijven en de verenigingen. Een concreet voorbeeld, met landelijk aandacht, is het van het gas af gaan van VV Wernhout en de inzet van energiecoaches;
 • De aanleg van glasvezel is uiteindelijk tot uitvoering gekomen. In het partijprogramma van 2014-2018 was Dorpsbelangen de enige partij die hier toen al aandacht aan heeft gegeven;
 • In de vorige periode (2014-2018) hebben wij de grote leegstand in het buitengebied onder de aandacht gebracht. Afgelopen periode zijn er stappen gezet met het pilot Vitaal Buitengebied. Het wordt nu tijd dat de pilotresultaten worden benut in de dagelijkse praktijk;
 • Er zijn afgelopen periode veel bedrijfskavels verkocht en daarmee hebben we de economie versterkt. Tevens is er een actieprogramma voor de bedrijventerreinen opgesteld voor de korte en lange termijn;
 • We hebben als raadsfractie, samen met onze wethouder financiën van Dorpsbelangen, een strak financieel beleid gevoerd en middelen vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting en nieuwbouw van De Schroef.

 

De speerpunten

 1. Burgerparticipatie

Dorpsbelangen gaat de inwoners nog meer betrekken met ons Dorpspanel Inwonersadvies. Ook willen wij burgerinitiatieven stimuleren.

De afgelopen periode veranderde de verhouding met de overheid. We leven in een eeuw waarin afstanden soms groter lijken te worden. Geen letterlijke afstanden van punt A naar punt B, maar afstanden tussen mensen in contact en sociale binding. Hoewel er dankzij de technologie steeds meer mogelijkheden zijn om te communiceren en je te verbinden met een groep, hebben zowel gemeenten als inwoners moeite elkaar te vinden in een juiste vorm van communicatie. Taken gaan van het rijk naar de gemeente en de regering wil meer actieve deelname van de inwoners. Ook wel de participatiesamenleving genoemd.
Inwoners moeten mee kunnen praten. Een burgerinitiatief is hierbij een instrument. Dat gaat van luisteren naar de ervaringen tot meebeslissen over het beleid of zelfs beheer van voorzieningen door de betrokkenen. Dorpsbelangen is ervan overtuigd dat hier voor meer direct contact tussen overheid en inwoner nodig is. Direct contact vergroot het wederzijds vertrouwen en stimuleert betrokkenheid bij de lokale politiek, bij u, de mensen over wie het gaat. We hebben uw initiatieven, ideeën en creativiteit nodig. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan het straatmeubilair in uw wijk of ideeën voor afvalinzameling.

De opkomst van de e-democratie vereist volgens Dorpsbelangen een andere instelling van bestuurders. De input van inwoners is een welkome aanvulling die Dorpsbelangen met open armen ontvangt en meeneemt in zijn besluitvorming. Daar kunt u ons op aanspreken. Burgerparticipatie is daarom een belangrijk instrument om de ervaring van inwoners te verbeteren. De mening van een inwoner is op die manier meer waard.
De digitale ontwikkeling vraagt aandacht en begeleiding voor ouderen die de E- democratie niet kunnen volgen. De dienstverlening vanuit de gemeente naar de inwoners blijven we kritisch volgen.

 1. Onderwijs

Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Havo-onderwijs moet volledig te volgen zijn in Zundert. We zetten in op de bouw van IKC Klein-Zundert en IKC Zundert.

Nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Zundert en Klein Zundert

Kinderen moeten kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. We willen meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Een modern goed toegerust gebouw helpt onderwijzers om hun werk te doen en in te spelen op de behoefte van het kind. Dit betekent dat we inzetten op een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Zundert en een nieuw functioneel IKC in Klein Zundert. Dorpsbelangen wil nog steeds gaan voor nieuwbouw. Dit heeft voor ons de hoogste prioriteit, ook omdat het lang duurt voor een nieuw gebouw er eenmaal staat. Hierbij moeten we wel kostenbewust blijven en samenwerken met de schoolbesturen om de meest optimale financieringsvorm te vinden. We vinden het een positieve ontwikkeling dat de havo volledig gevolgd kan worden in Zundert aan het Mencia Sandrode.

 

Bewegings- en muziekonderwijs voor basisschoolleerlingen

Dorpsbelangen is voorstander van het aanbieden van buitenschoolse activiteiten waarbij kinderen hun talenten en interesses kunnen ontplooien. Hierbij denken wij aan muziek, beeldende kunst en dergelijke. Sporten is gezond. Bewegen is belangrijk voor kinderen, voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. Daarom behoren leerlingen in het basisonderwijs twee uur per week bewegingsonderwijs te krijgen. Muziekonderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van het brein. Een uur muziek onderwijs per twee weken zou al heel wat kunnen betekenen.

Kritisch zijn over aanbod aanvullend onderwijs

Dorpsbelangen vindt dat er wel kritisch gekeken mag worden naar het aanbod aanvullend onderwijs in de gemeente. Wat is de primaire rol van het onderwijs? En wat is de rol van gemeente? Is het huidige aanbod, bijvoorbeeld voor cultuur, efficiënt georganiseerd?

Beperken taalachterstanden bij volwassenen

Voor volwassenen willen we in blijven zetten op het beperken van taalachterstanden. Zeker omdat in de steeds toenemende digitalisering van onze samenleving taalvaardigheid belangrijker wordt. 

 1. Sport

Sport is van groot belang voor onze gezondheid. Het is een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven en zorgt voor waardevolle verbindingen. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van verenigingen.

Een van de meest effectieve manieren om vitaal en gezond te blijven is sporten. Beweging is niet alleen goed voor een individu, maar zeker zo belangrijk voor de vitaliteit en leefbaarheid van onze samenleving. Het aanbod voor sport en beweging in de gemeente willen we behouden. De afgelopen jaren is het de jeugdcoaches vanuit de gemeente gelukt diverse activiteiten op te starten. We zien graag dat deze activiteiten worden opgenomen in het aanbod van bestaande (sport)organisaties en zonder hulp van de coaches aangeboden worden aan inwoners.

Sporten voor onze ouderen willen we stimuleren. Sport draagt bij aan het vitaal ouder worden, een hogere kwaliteit van leven en het langer zelfstandig kunnen blijven. Zo kan sport een verlichting in de zorgkosten en ontlasting van de zorg bewerkstelligen.

Dorpsbelangen streeft ernaar dat verenigingen zichzelf steeds meer kunnen redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning vanuit de gemeente. Verenigingen weten immers zelf het beste wat ze nodig hebben en wat ze daarvoor moeten doen. Dorpsbelangen wil verenigingen zoveel mogelijk ruimte bieden om de kwaliteit, duurzaamheid en het unieke karakter van elke vereniging te behouden. Budgetoverheveling op basis van maatwerk per vereniging kan hierbij een oplossing bieden.

Grote investeringen kunnen noodzakelijk blijken. Wij beoordelen deze op nut en noodzaak, wij letten met name op de  effectiviteit van investeringen. Dat houdt in dat we met een kritische blik kijken naar wat daadwerkelijk nodig is en het antwoord van de  gemeente daarop.

 1. Zorg

Dorpsbelangen wil de kwaliteit van de zorg in de gemeente Zundert verbeteren. Dorpsbelangen heeft oog voor de effectiviteit en samenwerking tussen zorgaanbieder, zorgverlener en cliënt.

De decentralisatie in de zorg is ingevoerd sinds 1 januari 2015. Dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebbende gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. De zorg moest laagdrempelig worden en op één punt te verkrijgen zijn.

Landelijke ontwikkelingen leiden tot meer kosten: we hebben hierin slechts een beperkte keuze. Wij willen blijven inzetten op maatwerk in de zorg. We zetten in op behoud van fysiek en mentale vitaliteit van onze inwoners. Het gaat om de levenskwaliteit van mensen. Volgens Dorpsbelangen loopt dit in onze regio goed en kunnen wij op deze weg verder.

We gaan voor voortzetting van bestaand beleid en proberen het kwaliteitsniveau vast te houden ondanks de coronacrisis. Waarbij differentiatie in afstemming met de partners in het veld bespreekbaar is. Hierbij zullen we, zeker gezien de toename van kosten, wel kritisch moeten blijven op effectiviteit.

 1. Veiligheid

Dorpsbelangen vindt een eerlijke en rechtvaardige samenleving van groot belang. Er is geen plaats voor criminaliteit in welke vorm dan ook. Dorpsbelangen wil met camera’s, toezicht en handhaving snelheidsovertredingen en foutparkeerders aanpakken. We willen meer aandacht voor de onzichtbare cybercriminaliteit.

Cybercriminaliteit

De samenleving verandert en daardoor ook het gedrag van de criminelen. Geholpen door de landelijke overheid moeten wij ook op gemeentelijk niveau onze handen uit de mouwen steken.  Digitale criminaliteit is een onzichtbare vijand die steeds omvangrijker wordt. Wij hebben de verantwoordelijkheid tegenover onze inwoners om gemeentelijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Inspanningen op gemeentelijk ICT-niveau om de strijd met hackers af te wenden moedigen wij aan en ondersteunen wij.

Buurtpreventie koesteren

Naast digitale criminaliteit moeten ook alle andere criminele activiteiten bij de bron worden aangepakt en uitgeroeid. Buurtpreventie speelt hierin een belangrijke rol. Als verdachte personen of handelingen worden opgemerkt, kan dit door oplettende inwoners snel en effectief via buurtpreventie worden gemeld. Hierdoor geven we de politie extra ogen en oren. Dorpsbelangen heeft veel waardering voor de buurtpreventisten en hoopt dat met hun inzet onze samenleving veiliger wordt.

Locaties onaantrekkelijk maken voor criminele activiteiten

Vanuit de politiek zetten wij in op ruimtelijke ontwikkelingen waarbij geen plaats is voor criminaliteit. Denk hierbij aan leegstaande en vervallen gebouwen die een bijzondere aantrekkingskracht hebben voor criminele activiteiten. Omdat deze activiteiten zich verschuiven van hennepteelt naar druglabs, ervaren wij een intensivering van criminaliteit. Dit gaat bovendien gepaard met milieuverontreiniging. Het wordt helaas steeds lastiger, gevaarlijker en moeilijker om deze criminele activiteiten op te sporen. Grote alertheid is dus geboden. De inrichting van onze openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. 

Verkeersveiligheid vergroten door meer inzet van Toezicht en Handhaving en inzet van camera’s

Veiligheid op straat verschuift naar verkeersveiligheid. Ondanks de vele verkeerstechnische maatregelen ervaren inwoners nog veel verkeersonveiligheid. Dit wordt onderbouwd door het rapport Veiligheidsbeeld Gemeente Zundert. Met name hardrijders, parkeren op trottoir of berm en zeer grote voertuigen (buitengebied) in combinatie met toenemende verkeersdrukte, geven veel ergernis. Er is al veel gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar dit is een proces dat nooit klaar is, het kan altijd beter. Denk aan de onveilige situatie in de Risten in Rijsbergen en ook aan de hardrijders in de Molenstraat in Zundert. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor de aanpak van de Risten en omgeving. In de  in de Molenstraat dienen flitscamera’s te komen. Daarnaast stelt Dorpsbelangen voor om niet-noodzakelijk vrachtverkeer in dorp en buitengebied te weren.

 1. Woningbouw

Zundert moet een aantrekkelijke gemeente blijven voor jong en oud. Dorpsbelangen vindt het daarom belangrijk om onze jeugd woonruimte te bieden en aan onze ouderen de mogelijkheid om door te stromen. Dorpsbelangen wil meer en kleinere (grondgebonden) woningen in de gemeente bouwen met het oog op de toekomst.

Voldoende woonruimte voor de Zundertse jeugd is belangrijk om onze dorpen ook in de toekomst vitaal te houden. De afgelopen jaren is er veel gebouwd in onze gemeente en er liggen nog meer plannen klaar. De vraag is of dat voldoende is om te voorkomen dat onze jeugd gedwongen wordt om buiten de gemeente woonruimte te gaan zoeken. Wij kijken nu al naar kansen om te voorkomen dat mensen vertrekken vanwege een te laag woningaanbod. Dorpsbelangen vindt dit een belangrijk speerpunt. Daarbij zijn twee belangrijke, landelijke, ontwikkelingen richtinggevend:

 • Voorrang sociale nieuwbouwkoopwoning voor eigen inwoners

Op landelijk niveau ligt er een voorstel om sociale nieuwbouwkoopwoningen voor maximaal dertig procent met voorrang toe te kunnen wijzen aan eigen inwoners van een gemeente. Voorbereidingen voor een wijziging in huisvestingwet zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken in gang gezet. Dorpsbelangen wil deze ontwikkeling daarna zo spoedig mogelijk ook op de gemeentelijke agenda krijgen.

 • Antispeculatiebeding

Op de tweede plaats zien wij dat woningen verkocht worden aan beleggers die deze huizen in de particuliere sector verhuren. Dorpsbelangen wil hierbij aansluiten op de landelijke ontwikkelingen om deze beleggingen af te remmen. Het gevolg hiervan is een betere doorstroming in de woningmarkt, wat weer kansen biedt aan onze starters.

Zorg om hoge huur en  hoge huizenprijzen

Hoge huur- en huizenprijzen zijn een groot probleem voor de groep inwoners met minder financiële armslag. Dit ziet Dorpsbelangen als een uitdaging voor de woningbouwstichting en projectontwikkelaars. Om de huur- en huizenprijzen te kunnen verlagen, legt Dorpsbelangen meer nadruk op (energiezuinige) kleinere wooneenheden. Dit is niet alleen van belang voor starters, maar ook  voor ouderen die een (te) groot huis hebben. Woningsplitsing hoort voor ons tot de mogelijkheden.

 1. Groen

Wonen in een groene omgeving is prettig en gezond. Samen met inwoners en ondernemers gaan we voor groene wijken en een aantrekkelijk landschap met soortenrijke natuur.

Groene buurten zijn het uitgangspunt

Dorpsbelangen hecht aan voldoende groen in de wijk. Wonen in een groene omgeving is prettig en gezond. Groen is rustgevend, zorgt voor koelte bij hitte en helpt bij de opvang van regenwater. We willen voorkomen dat de openbare ruimte en particuliere tuinen verder verstenen. De dorpsraden nodigen we uit om mee te denken hoe we samen met inwoners kunnen komen tot een groenere wijk. Burgerinitiatieven voor groenonderhoud en acties als ‘tegeltje eruit – plantje erin’, het afkoppelen van goten met de ‘Bricky’, groene schoolpleinen en natuurlijke speelvoorzieningen passen daarbij. Informatie en educatie kunnen bewustwording en kennis vergroten en een groene ontwikkeling ondersteunen.

Voor Dorpsbelangen is ‘de groene buurt’ een speerpunt. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet er voldoende ruimte zijn voor groen. Denk aan het toepassen van groene daken en gevels, nestkasten, groene erfafscheidingen en open bestrating. Natuurinclusief bouwen vormt daarbij het uitgangspunt.

Behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied

Zundert heeft een groot landelijk gebied en mooie landgoederen waar we kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. We horen steeds vaker zorgen van inwoners over het verdwijnen van bomen en bosjes. Dorpsbelangen herkent deze zorgen. Bij een noodzakelijke kap hoort herbeplanting. Het is belangrijk dat het landelijk gebied aantrekkelijk blijft om er te wonen, werken en recreëren.
Vanuit Treeport is eerder het inspiratieboek Groene Erven gemaakt. Samen met de Landschapsinvesteringsregeling zien we dit als belangrijke leidraad bij ontwikkelingen in het buitengebied. Dit betekent dat bij bedrijfsontwikkeling afspraken worden gemaakt over extra beplanting om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.


Een gezonde soortenrijke natuur
De laatste decennia is in Nederland het aantal inheemse dieren en planten verminderd. Soorten dreigen te verdwijnen. De natuur raakt uit balans. Als Dorpsbelangen willen we dat ook volgende generaties kunnen genieten van de planten en dieren die hier van nature leven. Dorpsbelangen hecht aan vitale robuuste natuurgebieden. In het landelijk gebied zien we kansen in het combineren van opgaven rond klimaat, waterbeheer, milieu, recreatie (ommetjes), biodiversiteit en landschap.

 1. Cultuur

Voor de toekomst willen we in iedere kern voorzien in locaties om activiteiten te ontplooien. Dorpsbelangen wil verenigingen en organisaties blijvend ondersteunen door zich hard te maken voor het huidige subsidiebeleid.

Samen tot bloei komen
Zundert is een gemeente met veel bloeiende culturele activiteiten en evenementen. Cultuur verbindt mensen met elkaar en geeft ruimte tot zelfontplooiing. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Parels in Zundert
Het corso is inmiddels erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Met de inrichting van de nieuwe corsobouwplaatsen zijn we klaar voor de toekomst. Een intensief traject dat samen met de buurtschappen tien jaar geleden is gestart en nu bijna is afgerond. Het Van Goghhuis is een van de iconen uit Van Gogh Nationaal Park. Rond het thema van Gogh is een mooie samenwerking met andere gemeenten en organisaties ontstaan. Dit biedt kansen om de verbinding tussen cultuur, natuur en landschap te versterken, bijvoorbeeld met thematische fiets- en wandelroutes en culturele en educatieve activiteiten. Dorpsbelangen hecht eraan dat we als gemeente initiatiefnemers faciliteren en wil het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) blijven ondersteunen. Hiervoor willen wij inkomsten uit de toeristenbelasting inzetten.

In elke kern locaties voor culturele activiteiten
De vele verenigingen en zelfstandig kunstenaars in onze gemeente zorgen voor inspiratie en dragen bij aan de ziel van de kernen. Voor de toekomst willen we in iedere kern voorzien in locaties om activiteiten te ontplooien. Onze gemeenschapshuizen vervullen hierin een belangrijke rol. De stichtingen en dorpsraden zijn voor Dorpsbelangen een belangrijke gesprekspartner. Dorpsbelangen wil bij de ontwikkeling van de Schroef, het voormalig Cultuur Centrum Zundert, kansen benutten om diverse gebruiksfuncties te combineren. Met voortzetting van het subsidiebeleid wil Dorpsbelangen de verenigingen en organisaties blijvend ondersteunen.

 1. Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is de standaard. Geen nieuwe windmolens in ons mooie en gevarieerde landschap. We gaan pas van het gas af als er goede betaalbare alternatieven voor handen zijn. Inwoners moeten meer betrokken worden bij de afvalscheiding en hebben zo grip op hun eigen kosten en dragen bij aan de circulariteit van grondstoffen.

Energietransitie stap voor stap en samen met de inwoners
De energietransitie moet stap voor stap, samen met de inwoners, opgepakt worden. Dorpsbelangen heeft daarbij specifieke aandacht voor de betaalbaarheid. We zetten in op innovatieve technieken en gaan pas van het gas af als er goede betaalbare alternatieven voor handen zijn. Dorpsbelangen wil geen extra windmolens naast de windmolens langs de A16. Ons mooie en gevarieerde landschap mag niet verstoord worden door de komst van nieuwe windmolens.

Ontwikkelingen buitengebied
Ontwikkelingen in het buitengebied moeten gebaseerd zijn op een duurzame, toekomstbestendige inrichting. De klimaat- en wateropgaven zouden standaard onderdeel moeten zijn bij ontwikkelingen in het buitengebied. Mocht dat leiden tot spanningen, dan gaan partijen gezamenlijk aan tafel. Dit vraagstuk lossen we alleen op als we respect hebben voor ieder z’n standpunt.

Afvalscheiding samen oppakken met onze inwoners
Inwoners moeten meer betrokken worden bij de circulaire economie. Het maximaal scheiden van afval kan in onze regio leiden tot een nieuwe economie. We willen circulariteit zichtbaarder maken en dichter bij onze inwoners brengen. Inwoners dragen op deze manier bij aan de kostenontwikkeling van de verwerking van afval en grondstoffen. De gemeente moet een actieve communicatiecampagne ontwikkelen voor onze inwoners.

Woning verduurzamen

Bouwen en duurzaamheid zijn met elkaar verbonden. Bij nieuwbouwprojecten is het vanzelfsprekend dat de lat op het gebied van duurzaamheid hoog ligt. Bij aanpassing of verbouwen van bestaande woningen is er vaak een mogelijkheid om extra te isoleren, duurzame materialen te kiezen en/of alternatief te verwarmen. Dorpsbelangen is groot voorstander van zonnepanelen op eigen daken en daar waar mogelijk aanschaf van warmtepompen. De opgaven van duurzaamheid (energie en warmte) moeten stap voor stap, samen met onze inwoners en bedrijven, ontwikkeld worden.
Met inzet van de energiecoaches,  het energieloket en een goede communicatie willen we inwoners begeleiden in het verduurzamen van hun woning.

 1. Economie en Innovatie

Dorpsbelangen zet in op waardevolle contacten met ondernemers. Ook willen we Treeport opwaarderen naar Greenport en de vrijetijdseconomie binnen de gemeente beter op de kaart zetten.

Ondernemerschap in buitengebied stimuleren

We kennen Zundert als een ondernemende en innovatieve gemeenschap. Dit moeten we koesteren en stimuleren. In schuurtjes begint het vaak klein en bij succes groeit het uit tot een mooi ZZP- of mkb-bedrijf. Dorpsbelangen wil dit in het buitengebied blijven stimuleren met onder andere Bedrijf & Beroep aan huis. Tegelijk stellen wij wel grenzen aan de omvang. Ontwikkelingen in het buitengebied horen bij te dragen aan de klimaatopgaven.

Meer ambtelijke capaciteit voor contacten met ondernemers

Dorpsbelangen wil graag in contact staan met de bedrijven en samen tot oplossingen komen. Dorpsbelangen wil de bedrijfscontacten uitbouwen en een aparte portefeuille ‘Bedrijven’ creëren. Dorpsbelangen vindt dat het serviceniveau richting de ondernemers beter kan, zodat zij de gemeente meer als partner gaan ervaren. Wij zien het als voorwaarde dat de gemeente een passende voorraad bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen beschikbaar heeft. Ondernemers moeten iets te kiezen hebben.

Opwaarderen Treeport naar Greenport

Dorpsbelangen zet zich graag in om Treeport op te waarderen naar een Greenport (vergelijkbaar met Boskoop). Met het prachtige Boomteelt business Centrum op Hazeldonk heeft Zundert een unieke kans om de handelskracht in Zundert te vergroten en onze groene sector te versterken.

Verder ontwikkeling vrijetijdseconomie

Dorpsbelangen wil de vrijetijdseconomie verder ontwikkelen. We moeten samen met andere gemeenten in onze regio de aantrekkingskracht van ons mooie gebied en de gastvrijheid vergroten. Meer bezoekers, meer overnachtingen en ondernemers van vakantieparken die daarin op een duurzame manier willen investeren. Dorpsbelangen richt zich daarbij niet alleen tot bezoekers maar ook op onze eigen inwoners: dichtbij kunnen genieten en ontspannen geeft vitaliteit.

 1. Mobiliteit

Dorpsbelangen zet in op het oplossen van knelpunten in de Risten en de Sint Bavostraat. Het doortrekken van de Beeklaan heeft op dit moment geen prioriteit. Verkeerstellingen blijven nodig om aan verkeersdata te komen en prioriteiten te bepalen.

Het is druk op het wegennet. We moeten dit intensief monitoren door het uitvoeren van verkeerstellingen. Signalen van onze inwoners nemen we daarbij mee. Door feitelijke en betrouwbare informatie te vergaren kunnen we de juiste maatregelen nemen of investeringen doen. Bijzondere aandacht moet uit gaan naar de zwakkeren in het verkeer: de voetgangers en de fietsers. Wegen, fiets- en wandelpaden moeten adequaat worden onderhouden. Een mogelijke oplossing is een betere begeleiding voor doorgaand vrachtverkeer in onze gemeente waardoor onze kwetsbare wegen in het buitengebied en dorpen worden ontlast.

Als Dorpsbelangen staan we achter de ontwikkeling van een openbaarvervoerknooppunt waar meerdere vormen van vervoer bij elkaar komen. We willen dat Breda, Roosendaal en Etten-Leur, maar ook Antwerpen en Brussel met het openbaar vervoer/buurtbus goed bereikbaar zijn.

 1. Financiën 

Dorpsbelangen staat voor een kritisch financieel beleid. Lastenontwikkeling moet samengaan met ambities om te groeien. Dit moet leiden tot zichtbare resultaten voor inwoners van de gemeente Zundert. Investeringen horen gelijkelijk over de kernen verdeeld te worden.

Wisselgeld voor lastenverzwaring: zichtbare investeringen in de kernen

Dorpsbelangen heeft afgelopen jaren, samen met de wethouder Financiën in het college van B&W, een strak en kritisch financieel beleid gevoerd. Dit is ook in de toekomst hard nodig, zeker in tijden van grote onzekerheid. De meerjarenbegroting van Zundert laat duidelijk positieve cijfers zien. Er is ruimte gekomen voor toekomstige investeringen. Dorpsbelangen vindt het belangrijk om te laten zien dat, als er lastenverzwaring aan de orde is, dit gepaard moet gaan met zichtbare investeringen in onze kernen. Een voorbeeld hiervan is de onderwijshuisvesting in Rijsbergen, Klein-Zundert en Zundert. Deze eerlijke en duidelijke boodschap zetten wij in de toekomst door.

Eigen voorzieningen voor elke kern

Het onderhouden en investeren in onze kernen heeft een prijskaartje. Voorzieningen voor elke kern moeten we behouden tenzij verenigingen zelf anders willen. Dorpsbelangen is geen voorstander van het samenvoegen van voorzieningen over de kernen heen, tenzij de inwoners van de kernen zelf met voorstellen komen. De vijf kernen hebben ieder hun eigen identiteit. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat zij deze behouden. De dorpsraden zijn hierin een belangrijke gesprekspartner.

Financiering eigendommen van de gemeente

Dorpsbelangen wil alternatieve vormen van financiering van het eigendom van de gemeente Zundert onderzoeken. Dit geeft mogelijkheden voor extra investeringen zonder dat de lasten voor de inwoners hoger worden. Bij deze alternatieve financieringen kijkt Dorpsbelangen kritisch naar de bijbehorende risico’s.